Veri Sorumlusu ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İnka Karavan firması tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılacağı

Bu kişisel veriler, yurtiçinde yerleşik üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel veriler yurtdışında yerleşik üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz ve İşlenme Şartları

Bu kişisel verileriniz, internet, e-posta, Yazılım uygulamaları gibi dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle Açık Rıza kişisel verilerin işlenmesi şartına dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

f) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu;

Ürünlü Mahallesi Ürünlü Cd. 14/6, 16120 Nilüfer/Bursa adresine yazılı olarak; adresimize, kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak; Sistemimizde kayıtlı bulunan veya size ait olduğu teyid edilen elektronik posta adresiniz üzerinden bilgi@inkakaravan.com e-posta adresine göndererek yapabilirsiniz. 

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.